Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bai-Hui Acupunctuur en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Bai-Hui Acupunctuur zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bai-Hui Acupunctuur door te geven. De afmelding kan telefonisch, per e-mail of Whatsapp geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Bai-Hui Acupunctuur haar honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Bai-Hui Acupunctuur, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Bai-Hui Acupunctuur vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, te voldoen.

5. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste behandeling bij Bai-Hui Acupunctuur van alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.  De persoonlijke gegevens worden door Bai-Hui Acupunctuur opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandeld volgens de richtlijnen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals Huisarts of Praktijkondersteuner. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding

Bai-Hui Acupunctuur is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt geeft tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bai-Hui Acupunctuur verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Bai-Hui Acupunctuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bai-Hui Acupunctuur is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Bai-Hui Acupunctuur.

Diefstal wordt door Bai-Hui Acupunctuur altijd gemeld bij de politie.

9. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Bai-Hui Acupunctuur.

Bai-Hui Acupunctuur dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Bai-Hui Acupunctuur de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Bai-Hui Acupunctuur en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

10. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde gedragsnormen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bai-Hui Acupunctuur het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Bai-Hui Acupunctuur en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Vragen

Als u naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Bai-Hui Acupunctuur
Papaverstraat 58
5482MD Schijndel
acupunctuur@gmx.com